Regulamin

REGULAMIN USŁUGI PAY-PER-VIEW W SERWISIE TV.KLU.PL
I. DEFINICJE
1. NADAWCA, WŁAŚCICIEL SERWISU – Promedia s.c., z siedzibą w Kluczbork (46-200) przy ul. Zamkowa 6, posiadająca REGON 160169120, NIP 751-172-58-54.
2. TRANSMISJA – materiał filmowy transmitowany na żywo za pośrednictwem sieci Internet przez Nadawcę, dostępny na stronach internetowych  Nadawcy oraz Partnerów transmisji.
3. NAGRANIE – materiał filmowy, dostępny na stronach internetowych Nadawcy oraz Partnerów transmisji.
4. USŁUGA PPV – dostęp do transmisji lub nagrania, wymagający wniesienia opłaty za pośrednictwem Operatorów płatności elektronicznych.
5. DOSTAWCA USŁUGI – podmiot świadczący na rzecz Nadawcy usługę pozwalającą na nadawanie i odbieranie obrazu i dźwięku w czasie  rzeczywistym oraz usługę hostingu materiałów filmowych.
6. PARTNER – podmiot, na zlecenie lub we współpracy z którym Nadawca realizuje Transmisję lub Nagranie
7. OPERATOR PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH – Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72, wpisana do rejestru  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296790, posiadająca REGON 240770255, NIP 6342661860.
8.UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi PPV
9. KOD DOSTĘPU – zestaw znaków w postaci liter i/lub cyfr, przesyłany Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, przez Operatora Płatności Elektronicznych, umożliwiający dostęp do Usługi PPV
10. SESJA – połączenie Użytkownika z Transmisją lub Nagraniem za pomocą odpowiednich urządzeń elektronicznych
II. TRANSMISJE I NAGRANIA
1. Program, jakość, sposób przeprowadzenia i inne istotne informacje dotyczące Transmisji lub Nagrania są określone na stronie Nadawcy lub stronie Partnerów.
2. Wobec Transmisji i Nagrań dostępnych tylko na stronach internetowych Partnerów, Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i terminowość umieszczenia powyższych informacji.
3. Nadawca realizuje Transmisje i Nagrania z dołożeniem wszelkich starań wynikających z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, w oparciu o sprzęt i dostępną technologię.
4. Realizacja Transmisji i Nagrania uzależniona jest od dostępności zasilania prądem elektrycznym i dostępności łącza internetowego umożliwiającego emisję transmisji, które to warunki świadczą na rzecz Nadawcy podmioty zewnętrzne na mocy stosownych porozumień.
5. Dostęp do Transmisji i Nagrań możliwy jest tylko z komputerów stacjonarnych i laptopów. Usługa PPV nie działa na urządzeniach mobilnych i telewizorach typu SMART TV, chyba że w opisie transmisji na stronie Nadawcy lub Partnera podano inaczej. Urządzenia te muszą posiadać dostęp do Internetu o zalecanej przepustowości 6 mbps (pobieranie) i być wyposażone w przeglądarkę z zainstalowanym plug-inem flash player lub odpowiedni odtwarzacz.
III. USŁUGA PPV
1. Dostęp do Transmisji i Nagrania wymaga zalogowania się na platformie TV.KLU.PL poprzez stronę internetową http://tv.klu.pl lub okienko na stronie Partnera.
2. Dostęp do Transmisji i Nagrania wymaga wniesienia opłaty, której rodzaj i wysokość jest każdorazowo określona na stronie Nadawcy lub stronie Partnerów.
3. Przed wniesieniem opłaty zalecane jest sprawdzenie możliwości technicznych i wykonanie testu opisanego w instrukcji Transmisji lub Nagrania na stronie internetowej Nadawcy lub Partnera.
4. Nadawca sprzedaje dostęp do Transmisji i Nagrań w formie jednorazowej i w pakietach. Po wykupieniu dostępu jednorazowego Użytkownik otrzymuje dostęp do Transmisji lub Nagrania jednorazowo na okres około 4 godzin od aktywacji kodu dostępu. Po wykupieniu pakietu, w zależności od jego rodzaju, dostęp do Transmisji i Nagrań jest przydzielany na użytkownika na okres 30 dni i/lub na konkretne Transmisje i Nagrania.
5. Użytkownik może wnieść opłatę klikając w link znajdujący się na stronie internetowej Nadawcy lub stronie Partnerów, przekierowujący do strony internetowej Operatora Płatności Elektronicznych.
6. Po poprawnym wniesieniu opłaty, Użytkownik otrzymuje Kod dostępu do Usługi PPV na adres e-mail podany w trakcie realizacji płatności elektronicznej (Operator płatności elektronicznych).
7. Wniesienie płatności jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
8. Użytkownik otrzymuje dostęp do Transmisji lub Nagrania po wprowadzeniu Kodu dostępu w odpowiednio oznaczonym polu na stronie Nadawcy lub stronie Partnerów.
9. Użytkownik otrzymuje dostęp do Transmisji lub Nagrania tylko na:
a) tym urządzeniu, na którym wprowadził Kod dostępu
b) tylko na tej stronie internetowej Nadawcy lub Partnera, na której wprowadził Kod dostępu.
12.Użytkownik może stracić dostęp do Transmisji lub Nagrania w przypadku:
a) zamknięciu przeglądarki internetowej w urządzeniu
b) wyłączeniu urządzenia
c) utracie przez urządzenie połączenia internetowego.
13. Kod dostępu traci ważność jeśli nie zostanie wprowadzony w ciągu 72 godzin od momentu jego nabycia, chyba że na instrukcja na stronie Nadawcy lub Partnera podaje inaczej.
14. Ryzyko utraty kodu ponosi Użytkownik.
IV. REKLAMACJE
1. Obsługą reklamacji za wyjątkiem punktów 2 i 3 poniżej, zajmuje się Nadawca, chyba że na stronie Nadawcy lub Partnera podano inaczej.
2. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie Kodu dostępu lub dostarczenie wadliwego Kodu dostępu. W takim przypadku reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do:
a) w przypadku płatności elektronicznych do Operatora Płatności Elektronicznych – Dotpay S.A., telefon (12) 688-26-00 lub e-mailem biuro@dotpay.pl
3. Reklamacje, za zastrzeżeniem punktu 2 powyżej, należy przesyłać na adres e-mail promedia@ipv.net.pl lub pocztą tradycyjną na adres Nadawcy podany w części I DEFINICJE niniejszego Regulaminu.
4. Reklamacje do Nadawcy należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 48 godzin od wystąpienia nieprawidłowości. W przypadku reklamacji wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
5. Zgłoszenie reklamacji kierowanych do Nadawcy powinno zawierać:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) Kod dostępu
d) przypadku płatności elektronicznych – numer transakcji
e) opis przedmiotu reklamacji, opis problemu, nazwę Transmisji lub Nagrania, datę i godzinę zaistnienia nieprawidłowości oraz urządzenie, na którym wystąpiły.
6. Nadawca odpowie na prawidłowo złożone reklamacje w terminie do 14 dni kalendarzowych.
7. Z tytułu przyjętej reklamacji, w przypadku gdy opłaty za Kod dostępu do Usługi PPV dokonano za pośrednictwem e-przelewów u Operatora płatności elektronicznych, Nadawca zwróci pieniądze lub zaproponuje inną formę rekompensaty.
8. Z tytułu przyjętej reklamacji, w przypadku Użytkownika który wkupił pakiet, Nadawca zaproponuje wydłużenie pakietu, jednorazowy kod dostępu lub zwrot pieniędzy proporcjonalnie do okresu wykorzystania pakietu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nadawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Aktualny Regulamin opublikowany jest w instrukcji Transmisji lub Nagrania dostępnej na stronie Nadawcy lub Partnera.
3. Użytkownika obowiązuje Regulamin aktualny w chwili dokonywania opłaty za Usługę PPV.